071-364 0090 info@dekindervillawereld.nl

Kindvolgsysteem (VVE)

Zowel bij het dagverblijf van De Kindervilla Wereld als bij Peuterschool De Klimtoren hanteren we het kindvolgsysteem. We houden peuterscores bij op basis van het CITO principe LVS (Leerling Volg Systeem) voor jonge kinderen. De Kindervilla Wereld is hier uniek in. Geen enkel kinderdagverblijf of peuterschool besteedt zoveel aandacht aan de ontwikkeling van haar peuters op deze manier.

Hoe werkt het kindvolgsysteem?

Baby’s

Gedurende de eerste 2 levensjaren van het kind volgen wij het kind in zijn ontwikkeling door middel van observaties. We vertellen u graag over de ontwikkelingen van uw kind op ons kinderdagverblijf gedurende de 10-minuten gesprekken. Deze worden twee keer per jaar gehouden. Uiteraard is het altijd mogelijk om tussentijds de ontwikkelingen met de pedagogisch medewerker van de groep te bespreken.

Peuters

Bij de peuters in de leeftijd vanaf 2,5 jaar worden op vaste momenten een toets afgenomen en een observatieformulier ingevuld. Deze toetsmomenten en/of observaties vinden plaats bij de leeftijd van 2,5 jaar, 3+2 jaar (3 jaar en 2 maanden) en bij 3+11 jaar. Op zowel dagverblijf als de peuterschool hebben we twee vaste pedagogisch medewerkers die zijn getraind in het afnemen van de toetsen.

Inhoud observatieformulier en toets

Bij de toetsmomenten wordt gekeken naar zowel de niet-cognitieve als naar de cognitieve ontwikkelingsgebieden. Het eerste gebeurt aan de hand van een observatieformulier. Het tweede wordt gedaan door middel van een toets.

Bij het observatieformulier wordt gekeken naar:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Beeldende en creatieve ontwikkeling

De toets test het niveau van:

  •  Taalontwikkeling
  •  Waarneming
  •  Denkontwikkeling
  •  Oriëntatie op ruimte en tijd

Hoe wordt getoetst?

Het toetsen gebeurt op een speelse wijze. De kinderen mogen een ‘spelletje’ met de pedagogisch medewerker doen. De kinderen vinden het over het algemeen dan ook erg leuk om te doen. Als het kind er op dat moment niet aan toe is, wordt de toets afgebroken en op een later moment afgenomen. Tijdens het toetsen leest de pedagogisch medewerker de vragen van de toets op en vervolgens wijst het kind het plaatje aan dat volgens hem/haar het juiste antwoord op die vraag is. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld kiezen uit drie plaatjes waarbij ze moeten aangeven welk plaatje een bepaald begrip het best weergeeft.

Uitslag van de toets

Het volgsysteem kent vijf niveaus: De scores lopen van A (goed tot zeer goed) t/m met E (zeer zwak en zwak). De pedagogisch medewerker die te toetsen afneemt zal de uitslagen met u bespreken. Na overleg met u wordt de informatie overgedragen aan de basisschool waar uw kind naar toe zal gaan als het vier jaar is. De meeste basisscholen werken ook met Piramide in groep 1 of 2, zodat met dezelfde informatie de kinderen ook in groep 1 en 2 gevolgd worden. Het systeem kent een doorlopende lijn van kinderdagverblijf naar basisschool.

plaatje-vve
Voorbeeld van een vraag uit de toets